Đánh dấu đã đọc

Bạn có chắc muốn đánh dấu đã đọc hết?